Kansalaisten ääni kuuluville Pirkanmaan järvien säännöstelyissä

- Verkkokyselyllä kartoitetaan mielipiteet säännöstelysuosituksia koskevista ehdotuksista

Näsijärven, Vanajaveden, Pyhäjärven sekä Kulo-, Rauta ja Liekoveden käyttäjillä on nyt mahdollisuus ottaa kantaa järvien säännöstelyjen kehittämiseen vastaamalla verkkokyselyyn internetissä Teknillisen korkeakoulun sivuilla osoitteessa www.pirkanmaa.tkk.fi/ tai Pirkanmaan ympäristökeskuksen sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/pir/ Kyselyyn tulee vastata 7.3.2003 mennessä. Kyselyn tulokset ovat nähtävillä yllä mainituilla sivuilla 12.3. alkaen.

Vastausaika 7.3.2003 mennessä.

Verkkokysely on osa Näsijärven, Vanajaveden, Pyhäjärven, Kulo-, Rauta- ja Liekoveden säännöstelyjen kehittämistä koskevaa hanketta, jonka tavoitteena on selvittää nykyisten säännöstelyjen vaikutuksia sekä etsiä keinoja säännöstelyistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Hanke on aloitettu vuonna 1999, ja se päättyy tänä vuonna. Hankkeen vetämisestä on vastannut Pirkanmaan ympäristökeskus ja sitä on ohjannut ohjausryhmä, jossa on lähes 40 intressitahon edustajaa.

Selvitystyön perusteella on laadittu ehdotukset suosituksista, joilla pyritään lieventämään säännöstelyistä aiheutuvia haittoja. Ehdotuksia on yhteensä 16. Näistä kuusi liittyy säännöstelykäytäntöjen parantamiseen, kolme hoito- ja kunnostustoimenpiteisiin, yksi viestintään ja vuorovaikutukseen sekä kuusi jatkotutkimuksiin ja seurantaan. Säännöstelykäytäntöjä koskevilla ehdotuksilla pyritään ensisijaisesti parantamaan olosuhteita kalojen lisääntymiselle, lintujen pesinnälle ja virkistyskäytölle. Suosituksena esitetään esimerkiksi alimpien vedenkorkeuksien nostamista erityisesti sellaisina keväinä, jolloin tulvan esiintymisen todennäköisyys on pieni. Myös kesän alimmille vedenkorkeuksille on esitetty suosituksia.

Suositusehdotukset ovat parhaillaan lausunnoilla kohdealueen kunnissa ja eri intressitahoilla. Nyt myös kansalaisille tarjotaan mahdollisuutta saada äänensä kuuluville. Teknillinen korkeakoulu ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ovat yhteistyössä laatineet suositusehdotuksista internetiin kyselylomakkeen, johon vastaamalla saa samalla lisätietoa jo tehdystä selvitystyöstä. Kyselyllä halutaan kartoittaa myös kyseisten järvien rantojen kunnostustarvetta.

Kansalaiskyselyn ensisijaisena tavoitteena on selvittää järvien käyttäjien mielipiteitä suositusehdotuksista. Kyselyn tulosten perusteella suositusehdotuksia on mahdollista vielä tarkistaa. Suositukset hyväksytään seurantaryhmän kokouksessa huhtikuussa 2003. Kyselyn toisena tavoitteena on tutkia verkkokyselyn soveltumista laajapohjaiseen kansalaisten mielipiteiden kartoittamiseen.

Mielipiteensä suosituksista voi ilmaista myös kirjallisesti kyselylomakkeella, jota voi tilata Pirkanmaan ympäristökeskuksesta (p. (03) 2420 277), tulostaa internetistä tai noutaa lähimmästä kunnanvirastosta. Kansalaisten toivotaan kuitenkin osallistuvan kyselyyn ensisijaisesti internetissä, koska se nopeuttaa tulosten käsittelyä.

Lisätietoja:
Säännöstelyn kehittämishankkeesta:
Suunnitteluinsinööri Hanna Nieminen (hanna.nieminen@ymparisto.fi), Pirkanmaan ympäristökeskus, p. (03) 2420 277, 050-3010 458
Nettikyselyn teknisestä toteutuksesta:
Professori Raimo P. Hämäläinen (raimo@hut.fi), Teknillinen korkeakoulu