[an error occurred while processing this directive]
SALLogo PIR_s.gif (1552 bytes) syke.gif (1552 bytes)

Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittäminen
Kysely vesistön käyttäjille v. 2003

Näsijärven, Vanajaveden, Pyhäjärven ja Iso-Kuloveden (Kulo-, Rauta- ja Liekovesi) säännöstelyjen kehittämistä koskevan hankkeen tavoitteena on selvittää nykysäännöstelyn vaikutuksia sekä etsiä keinoja säännöstelystä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi. Hanke toteutetaan vuosina 1999-2003. H ankkeen vetämisestä on vastannut Pirkanmaan ympäristökeskus ja sitä on ohjannut ohjausryhmä, jossa on lähes 40 intressitahon edustajaa. Selvitystyön perusteella on tarkoitus esittää suosituksia säännöstelykäytännöille, kunnostus- ja hoitotoimenpiteille, viestinnälle sekä arvioida jatkotutkimustarpeita. Suositukset on tarkoitus hyväksyä seurantaryhmän kokouksessa huhtikuussa 2003. Tämän kyselyn ensisijaisena tavoitteena on selvittää järvien käyttäjien mielipiteitä joulukuussa 2002 laadituista ehdotuksista suosituksiksi. Kyselyn tulosten perusteella suositusehdotuksia on mahdollista vielä tarkistaa. Kyselyn toisena tavoitteena on tutkia verkkokyselyn soveltumista laajapohjaiseen kansalaisten mielipiteiden kartoittamiseen.

Kyselyn kotisivu

Vastaajan näkökulma

1. Minkä järven rannalla asutte tai vietätte vapaa-aikaanne? Kaupungeissa tai taajamissa asuvat, joilla ei ole vapaa-ajanasuntoa tutkimusjärvien rannalla valitsevat kohdan ”Muu”.
Näsijärvi
Vanajavesi
Pyhäjärvi
Iso-Kulovesi (sis. Kulo- , Rauta- ja Liekovesi)
Muu

2. Kuinka kauan olette asuneet tai viettäneet vapaa-aikaanne ja liikkuneet kyseisellä järvellä?
Alle 5 vuotta
5-10 vuotta
10-30 vuotta
Yli 30 vuotta

3. Näkökulma, jota ensisijaisesti edustatte:
Virkistyskäyttö
Luonnonsuojelu
Kalastus
Maa- ja metsätalous
Teollisuus
Vesistön kokonaisetu
Useita edellä mainituista
Muu/En osaa sanoa

Mielikuvat nykysäännöstelystä

4. Mitkä seuraavista tekijöistä otetaan mielestänne riittävän hyvin huomioon nykysäännöstelyssä? (Voitte valita useita)
Vesiluonto
Kalakannat
Virkistyskäyttö
Tulvasuojelu (tulvien ehkäisy)
Vesivoimatuotanto

5. Mitkä seuraavista tekijöistä eivät tule mielestänne riittävän hyvin huomioiduksi nykysäännöstelyssä? (Voitte valita useita)
Vesiluonto
Kalakannat
Virkistyskäyttö
Tulvasuojelu (tulvien ehkäisy)
Vesivoimatuotanto

6. Kuinka tyytyväinen olette käyttämänne järven nykyiseen tilaan kokonaisuutena (mm. veden laatu, rantojen kasvillisuus, kalasto, linnusto)?
Erittäin tyytyväinen
Melko tyytyväinen
Melko tyytymätön
Erittäin tyytymätön
En osaa sanoa

7. Kuinka hyvin käyttämänne järvi soveltuu kalastukseen ja virkistyskäyttöön?
Erittäin hyvin
Hyvin
Kohtalaisesti
Huonosti
Erittäin huonosti
En osaa sanoa

8. Järven tilaa ja käytettävyyttä voitaisiin mielestäni parantaa nykyistä säännöstelyä muuttamalla
Erittäin paljon
Melko paljon
Vähän
Ei lainkaan
En osaa sanoa

9. Minkälaisia vaikutuksia syksyn 2002 ja talven 2003 matalilla vedenkorkeuksilla on ollut vesistön käyttöönne? Vedenkorkeuksista on aiheutunut
Suurta haittaa
Melko suurta haittaa
Vähäistä haittaa
Ei ole aiheutunut haittaa
En osaa sanoa

Tässä voitte kuvata kokemanne haitan laatua (kenttään voi kirjoittaa kuinka pitkän kuvauksen tahansa se laajenee kirjoitettaessa)

Mielipiteet suositusehdotuksista

Alla on kuvattu eräitä suositusehdotuksia säännöstelyistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi ja hyötyjen lisäämiseksi. Niiden pohjalta saadut kommentit huomioonottaen muodostetaan lopulliset suositukset. Seuraavaksi kysytään teidän mielipidettänne suositusehdotuksista.

 • Säännöstelykäytäntöjä koskevat ehdotukset

  Vedenkorkeuksia koskevat suositukset ovat ohjeelliset. Niistä voidaan poiketa, mikäli niiden noudattaminen aiheuttaisi tulvan vaaraa tai kohtuuttomia voimataloudellisia menetyksiä.

  10. Vesiolosuhteiltaan tavanomaisina ja kuivina keväinä huhtikuun alimpia vedenkorkeuksia nostettaisiin noin 10-30 cm nykyisestä. Tämä ehdotus on
  Katso lisätietoja suositus 1-2
  Erittäin tarpeellinen
  Tarpeellinen
  Oikeansuuntainen, mutta riittämätön
  Muutos on liian suuri
  Tarpeeton
  En osaa sanoa

  11. Vesiolosuhteiltaan märkinä keväinä noudatetaan nykyistä säännöstelyä, mutta poikkeuksellisen suuren tulvan uhatessa (kuten vuonna 1988) vedenkorkeutta voidaan laskea säännöstelyluvan mukaiselle ehdottomalle alarajalle. Tämä ehdotus on
  Katso lisätietoja suositus 1-2
  Erittäin tarpeellinen
  Tarpeellinen
  Alenema on liian suuri
  Tarpeeton
  En osaa sanoa

  12. Vesiolosuhteiltaan tavanomaisina ja kuivina keväinä vedenkorkeus pyritään nostamaan jäänlähtöpäivän jälkeen nopeammin vesi- ja rantaluonnon sekä virkistyskäytön kannalta hyvälle tasolle. Tämä ehdotus on
  Katso lisätietoja suositus 3a
  Erittäin tarpeellinen
  Tarpeellinen
  Oikeansuuntainen, mutta riittämätön
  Muutos on liian suuri
  Tarpeeton
  En osaa sanoa

  13. Suosituksissa olisi pitänyt esittää suurempia muutoksia järvien keväisiin vedenkorkeuksiin, vaikka muutoksista aiheutuisikin tulvavahinkojen lisääntymistä ja menetyksiä vesivoimatuotannolle.
  Täysin samaa mieltä
  Osittain samaa mieltä
  Osittain eri mieltä
  Täysin eri mieltä
  En osaa sanoa

  14. Kesällä pyritään alenevaan vedenkorkeudenrytmiin siten, että vedenkorkeus laskee syksyyn mennessä 20-30 cm kevään korkeimmasta vedenkorkeudesta. Tästä aiheutuisi hyötyä vesiluonnolle. Tämä ehdotus on
  Katso lisätietoja suositus 4a
  Erittäin tarpeellinen
  Tarpeellinen
  Oikeansuuntainen, mutta riittämätön
  Muutos on liian suuri
  Tarpeeton
  En osaa sanoa

  15. Kesäkaudelle asetetaan alaraja, jonka alle vedenkorkeus ei saa laskea poikkeuksellisia tilanteita lukuun ottamatta. Tämä ehdotus on
  Katso lisätietoja suositus 4a
  Erittäin tarpeellinen
  Tarpeellinen
  Oikeansuuntainen, mutta riittämätön
  Liian tiukka/ankara
  Tarpeeton
  En osaa sanoa

  16. Pyhäjärvellä ja Iso-Kulovedellä (sis. Kulo- , Rauta- ja Liekovesi) vältetään suuria ja nopeita (yli 20 cm) vedenkorkeuden muutoksia. Tämä ehdotus on
  Katso lisätietoja suositus 4b
  Erittäin tarpeellinen
  Tarpeellinen
  Oikeansuuntainen, mutta riittämätön
  Liian tiukka/ankara
  En osaa sanoa

  17. Iso-Kulovedellä vältetään toukokuussa vedenpinnan suurta (yli 15 cm) alentamista keväällä hauen lisääntymisen turvaamiseksi. Tämä ehdotus on
  Katso lisätietoja suositus 3b
  Erittäin tarpeellinen
  Tarpeellinen
  Oikeansuuntainen, mutta riittämätön
  Liian tiukka/ankara
  En osaa sanoa

 • Hoito- ja kunnostustoimenpiteiden tarve ja ehdotukset suosituksiksi

  18. Laaditaan esitys Näsijärven säännöstelystä kalakannoille aiheutuvan haitan kompensoimiseksi. Tämä ehdotus on
  Katso lisätietoja suositus 7
  Erittäin tärkeä
  Tärkeä
  Ei kovin tärkeä
  Tarpeeton
  En osaa sanoa

  19. Eräänä suositusehdotuksena esitetään rantojen ja lahtien kunnostustarvetta koskevan suunnitelman laatimista Vanajavedelle, Pyhäjärvelle ja Iso-Kulovedelle. Suunnitelmassa arvioitaisiin mm. kunnostusta vaativien kohteiden määrää ja laatua sekä soveltuvia menetelmiä (ruoppaus, niitto jne..). Onko teillä tiedossa kohteita, jotka mielestänne kaipaisivat kunnostamista?
  Useita
  Muutama
  Yksi
  Ei ole
  En osaa sanoa

  20. Eräänä suositusehdotuksena esitetään uusien vedenkorkeuden mitta-asteikkojen asentamista. Jos asteikkoja asennettaisiin teidän kannaltanne helposti tavoitettavaan paikkaan, niin kuinka usein uskoisitte käyvänne havainnoimassa vedenkorkeuksia?
  Säännöllisesti
  Satunnaisesti
  Vain poikkeuksellisissa vesitilanteissa
  En koskaan
  En osaa sanoa

  Tässä voitte halutessanne esittää kohteita, jotka mielestänne vaatisivat kunnostamista ja tehdä ehdotuksia yleisölle tarkoitettujen mitta-asteikkojen sijoituspaikaksi alueellanne

 • Jatkotutkimustarpeita koskevat suositusehdotukset

  21. Etsitään keinoja pyydysten talviaikaisen likaantumisen vähentämiseksi sekä lisätään tietämystä likaantumisen syntymekanismeista ja vedenkorkeus- ja virtaamavaihteluiden merkityksestä. Tämä ehdotus on
  Katso lisätietoja suositus 11
  Erittäin tärkeä
  Tärkeä
  Ei kovin tärkeä
  Tarpeeton
  En osaa sanoa

  22. Tehdään täydentäviä tutkimuksia säännöstelyjen vaikutuksista rantaekosysteemin toimintaan. Tämä ehdotus on
  Erittäin tärkeä
  Tärkeä
  Ei kovin tärkeä
  Tarpeeton
  En osaa sanoa

  23. Tehdään täydentäviä tutkimuksia säännöstelyjen vaikutuksista täpläravun lisääntymiseen, elinolosuhteisiin ja ravuntuotantoon. Tämä ehdotus on
  Katso lisätietoja suositus 14
  Erittäin tärkeä
  Tärkeä
  Ei kovin tärkeä
  Tarpeeton
  En osaa sanoa

  24. Säännöstelysuosituksissa on pystytty hyvin sovittamaan yhteen Pirkanmaan järvien eri käyttäjäryhmien erilaiset ja vastakkaiset tavoitteet.
  Täysin samaa mieltä
  Osittain samaa mieltä
  Osittain eri mieltä
  Täysin eri mieltä
  En osaa sanoa

  Tiedottaminen ja sitä koskevat kysymykset

 • Voitte siirtyä suoraan kysymykseen 31, jos ette halua vastata tiedotukseen liittyviin kysymyksiin.

  25. Oletteko kuulleet ennen tätä kyselyä Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyn kehittämishankkeesta? (Voitte valita useita vastausvaihtoehtoja)
  Kyllä
  En
  Olen ollut mukana säännöstelyn kehittämisselvityksessä
  Vastasin syksyllä 2000 tehtyyn kyselytutkimukseen
  En osaa sanoa

  26. Mistä lähteistä olette saaneet tietoa Pirkanmaan järvien säännöstelystä ja säännöstelyn vaikutuksista?(Voitte valita useita)
  Lehdistö
  TV/radio
  Viranomaiset
  Yhdistysten/järjestöjen tiedotus
  Internet
  Mökkinaapurit/ystävät/sukulaiset jne.
  Voimayhtiöt
  Oma yleinen luontotuntemus
  Muu
  En osaa sanoa

  27. Vesistön eri käyttäjäryhmien osallistumiseen ja kuulemiseen on selvitystyössä kiinnitetty riittävästi huomiota.
  Tilaisuudet
  Täysin samaa mieltä
  Osittain samaa mieltä
  Osittain eri mieltä
  Täysin eri mieltä
  En osaa sanoa

  28. Haluaisitteko lisää tietoa järvien säännöstelyistä, säännöstelyjen vaikutuksista tai Pirkanmaan järvien säännöstelyjen kehittämishankkeista?
  Kyllä
  En
  En osaa sanoa

  29. Missä muodossa tai mitä kautta haluaisitte saada lisätietoa?
  Radio/TV /paikallis-TV
  Radiosta/paikallis-TV:stä
  Lehdistä
  Tiedotuslehtisestä
  Internetistä
  Muu

  30. Kuinka monta kertaa vuodessa olisitte halukas lukemaan kotiin tai sähköpostitse toimitettavaa tiedotetta säännöstelystä?
  1-2
  3-5
  Yli 5
  En ole kiinnostunut tiedotteesta
  En osaa sanoa

  Tätä kyselyä koskevat kysymykset

  31. Mistä saitte tiedon kyselystä?
  Lehdistöstä
  radio/TV
  sähköpostilistalta
  Ystäviltä/tutuilta
  tulin sivuille sattumalta

  32. Missä vastasitte kyselyyn?
  Kotona
  Työpaikalla
  Kirjastossa
  Sukulaisten/tuttavien luona
  Nettikahvilassa
  Muualla

  33. Vastaaminen tähän kyselyyn ja sen tausta-aineistoon tutustuminen antoi minulle uutta tietoa säännöstelystä
  Erittäin paljon
  Paljon
  Jonkin verran
  Vähän
  Ei lainkaan
  En osaa sanoa

  34. Vastaaminen tämän kyselyn kysymyksiin oli
  Erittäin helppoa
  Melko helppoa
  Vaikeata
  Erittäin vaikeata
  En osaa sanoa

  35. Kuinka monessa kysymyksessä tutustuitte linkin kautta tarjolla olleeseen tausta-aineistoon?
  0
  1-4
  yli 5
  Tutustuin kaikkiin tausta-aineistoihin
  En vastannut kyselyyn verkossa
  En osaa sanoa

  Taustakysymykset

  36. Sukupuoli
  Nainen
  Mies
  Ei vastausta

  37. Ikäryhmä vuosissa
  Alle 25
  25-34
  35-44
  45-54
  55-64
  Yli 64

  38. Ammattiryhmä
  Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
  Ylempi toimihenkilö
  Alempi toimihenkilö
  Työntekijä
  Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
  Maatalousyrittäjä
  Opiskelija
  Eläkeläinen
  Kotiäiti/koti-isä
  Muu/Ei vastausta

  39. Millainen ammatillinen koulutus teillä on?
  Ei ammatillista koulutusta
  Ammattikurssi, muu lyhyt ammattikoulutus
  Ammattikoulu, kauppakoulu tai muu vastaava
  Opistotasoinen ammattikoulutus
  Yliopisto- tai korkeakoulututkinto
  Ei vastausta

  Tähän voi kirjata mielipiteitä säännöstelyselvityksestä , sen toteutuksesta ja tästä kyselystä. Risuja ja ruusuja viranomaisille ja suunnittelijoille. (Kenttä laajenee kirjoitettaessa)